Anasayfa / Ekonomi / Lanzarote neden hedef alınıyor?

Lanzarote neden hedef alınıyor?

Çocukların cinsel istismarı evlilik kisvesiyle meşrulaştırılmaya çalışılıyor ve çocuk yaşta evlenmeye izin veren düzenlemeler din kurallarından güç alıyor. Lanzarote Sözleşmesi’ne düşmanlığın nedeni, çocuklar üzerindeki otoritenin kullanılarak inşa edilmiş rızaya dayanan cinselliğin istismar sayılması.

Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi veya kamuoyunda bilindiği adıyla “Lanzarote Sözleşmesi” çocukların cinsel şiddete karşı korunmasına yönelik bütüncül yaklaşım içeren ve taraf devletlere önleme, koruma, kovuşturma yanında izleme ve iş birliği konusunda yükümlülükler yükleyen bir uluslararası sözleşmedir.

Sözleşmenin içerdiği düzenlemelere göre, cinsel suiistimal kavramı çocukların ticari amaçlarla kullanılması anlamında kullanılırken cinsel istismar kavramı doğrudan doğruya çocuğun cinsellik içeren davranışlarla örselenmesi anlamında kullanılmaktadır. Bu bakımdan istismar ve suiistimal sözcüklerinin sözlük anlamlarından daha farklı bir anlam yolculuğunu izledikleri fark edilir. Çünkü istismar sözlükte yararlanma anlamına gelirken suiistimal, görevi kötüye kullanma anlamına gelmektedir. Oysa hukuksal bir kavram olarak istismar açısından yarar sağlama kastının güdülmesi gerekmemektedir, menfaat sağlamak istismar bakımından belirleyici bir unsur değildir. Cinsel suistimal kavramı açısından ise aksine bir menfaat sağlama, özellikle ticari kazanç elde etme kastıyla hareket etme unsuru belirleyici görünmektedir. Doğrudan istismar niteliğinde davranışlar yanında menfaat sağlama amacına yönelik olarak çocuğun suiistimali niteliğindeki davranışların cinsel şiddet bağlamında birlikte ele alınması ve çocukla fail arasındaki ilişki ne olursa olsun cinsel şiddete karşı etkili önleyici ve koruyucu politikalar izleme prensibi, istismarın şiddetle ilişkisini kurması yönünden oldukça isabetlidir.

Cinsel şiddet mağduru olan veya mağdur olma riski altında bulunan çocukların insan haklarını korumayı hedefleyen Lanzarote Sözleşmesi’nde yer alan hükümler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sı Madde 90 gereğince bir yasa hükmüyle çatıştığında daha üstün koruma sağlaması koşuluyla üstün tutulacak ve yasa hükmü ihmal edilecektir. Ne var ki Sözleşme’nin bazı hükümleri doğrudan uygulanabilir nitelikte olmayıp, taraf devletlere Sözleşme’ye uygun biçimde düzenlemeler öngörme yükümlülüğü yükler. Türkiye, Sözleşme’yi ilk imzalayan devletler arasında olmakla birlikte, 2011’de onaylamış olup, buna karşın halen Sözleşme’nin öngördüğü yükümlülükler yerine getirilmemiştir.

Şiddete karşı bütüncül yaklaşımla mücadelenin kapsamlı politikalar izlenmesini ve kamucu bir sosyal hizmet anlayışını zorunlu kılmasına rağmen bu zamana dek sosyal bir hukuk devleti olmanın gereği olan hizmetlerin ülke genelinde sunulmaması bir yana “cinsel istismar” kavramından neyin anlaşıldığı konusunda da iç hukuk düzenlemeleri Lanzarote Sözleşmesi’yle uyumlu değildir. Hiç kuşku yoktur ki cinsel istismara ilişkin ceza hukuku düzenlemelerindeki tercih, medeni hukuk alanında politikalara bağlı olarak şekillenmektedir. Medeni hukukta asgari evlenme yaşına ilişkin hükümler, çocukların bedeni ve emeği üzerinde ataerkil iktidarın sahip olduğu kontrolü sürdürmeye yöneliktir. Öte yandan erginlik yaşı ve cinsel ilişkiye rıza yaşı iç hukuk düzeninde ne olursa olsun Lanzarote Sözleşmesi madde 3/a gereğince 18 yaşından küçük tüm bireylerin cinsel istismar ve cinsel suiistimale karşı korunması esası, evlendirilerek erginleştirilen çocukların da koruma kapsamında olması sebebiyle bazı çevrelerde rahatsızlık uyandırmaktadır. Sözleşme’nin herkesi memnun etmemesi gayet olağandır çünkü cinsel istismar çoğunlukla çocuğun en yakınları tarafından işlenen ve sıklıkla meşrulaştırılan bir şiddet biçimidir. Bu bakımdan devletlerin şiddete karşı mücadelede faillerle uzlaşma beklentisi taşıması işin niteliğiyle bağdaşmaz. Söz konusu uzlaşmazlığın görünür hale gelebilmesi, ifşa edilebilmesi için öncelikle Sözleşme hükümlerine göre cinsel istismar kavramıyla neyin ifade edildiğini ortaya koymak gerekir. Lanzarote Sözleşmesi madde 3/b hükmüne göre, çocukların cinsel istismarı ve cinsel suiistimalinden bu Sözleşme’nin 18-23. maddelerinde atıfta bulunulan davranışlar anlaşılır.

Sözleşme’nin “Cinsel İstismar” başlığını taşıyan 18. Maddesi’ne göre taraf devletler cinsel istismar sayılan kasti eylemlerin suç sayılması için gerekli yasal ve diğer tedbirleri almakla yükümlü olup istismardan iki ayrı şey anlaşılır. Bunlardan ilki “ulusal yasanın ilgili hükümlerine göre cinsel faaliyet için yasal yaşa ulaşmamış bir çocukla cinsel faaliyetlerde bulunmak” olup hangi yaşın cinsel faaliyete rıza için yeterli sayılacağını her taraf devlet kendisi belirleyecektir. Cinsel istismar sayılan diğer durum ise madde 18/1/b’ye göre “çocukla aşağıdaki koşullarda cinsel faaliyetlerde bulunmak: – baskı, zorlama, tehdit kullanılması veya – aile içi de dahil olmak üzere, tanınmış bir güven, otorite veya nüfuzun suistimal edilmesi veya – çocuğun, zihinsel veya fiziksel bir engeli veya bağımlı durumda olması nedeniyle, özellikle zayıf durumunun suistimal edilmesi” biçimindedir. Görüldüğü gibi 18 yaşın altındaki bir çocuğa yönelik olarak salt tehdit veya baskı içeren cinsel faaliyetler değil, fakat aynı zamanda ve en önemlisi aile içi dahil tanınmış bir güven, otorite veya nüfuzun kötüye kullanılması ya da çocuğun zayıf durumunun kötüye kullanılması da cinsel istismar sayılmıştır. Güvenin veya zayıflığın kötüye kullanılmasının cinsel istismar sayılması özellikle önemlidir çünkü bu hallerde çocuğun rızasının bulunduğu kolaylıkla iddia edilebilecektir. Üstelik çocuğun çeşitli psikolojik, dini veya ekonomik baskılarla evlendirilmiş olması halinde çocuğa yönelik cinsel davranışlarda çocuğun özgür rızasının bulunduğundan söz etmek mümkün değildir. Ama bunun da ötesinde cinsel davranışlara rıza verme yaşını geçmiş bir çocuk üzerinde nüfuz kullanmak suretiyle çocuğun “inşa edilmiş rızasına” dayanan cinsel davranışların herhangi bir suç değil, cinsel istismar sayılması, cinsel şiddetin ve ilişkisel özerklikteki kısıtlılığın doğru algılandığını gösterir. İnşa edilmiş rızaya dayanan cinsel davranışların meşruluğu yetişkinler bakımından sorgulanırken çocuklar bakımından bunun cinsel istismar sayılması çok yerinde olmuştur. Akranlar arasındaki cinsel davranışlarda ise çoğunlukla tanınmış güvenin, otoritenin veya nüfuzun suiistimalinden söz edilemeyecektir. Öyleyse burada önüne geçilmeye ve suç sayılmaya çalışılan davranışlar, yetişkinlerce dini, ailevi, eğitsel veya başka bir temele dayanan otorite ilişkisinin kötüye kullanımıdır.

TCK’deki cinsel istismar ve reşit olmayanla cinsel ilişki suç tiplerine dair düzenlemelerdeki yaklaşım dikkatle incelendiğinde cinsel suçların bir sindirme ve otorite kullanımı olarak algılanmadığı, akran cinselliği ile yetişkin kişilerce çocuğa yönelik cinsel davranışlar arasında ayrım yapılmadan ceza öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Cinsel istismara ilişkin TCK Madde 103 hükümleri incelendiğinde cinsel faaliyetlere ilişkin yasal yaş sayılan 15 yaşını doldurmayan çocuklara karşı her tür cinsel davranış yanında 18 yaşın altındaki tüm çocuklara cebir, tehdit, aldatma veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı gerçekleştirilen cinsel davranışlar cinsel istismar sayılmaktadır. Bunun yanında ayırt etme gücü bulunmayan çocuklara karşı gerçekleştirilen her tür cinsel davranış da cinsel istismar sayılmıştır.

PARS AHIR VE KÜMES DEZENFEKTAN TOZU

Pars dezenfektan tozu suyla temasa geçtiğinde yüksek ısı ürettiği için serpildiği ortamdaki mikrop ve asalakları öldürür ve dezenfeksiyon sağlanmış olur. Ahır içinde hayvan yokken ve uzun etkili
dezenfeksiyon yapılacaksa Pars dezenfektan tozu ıslak zemine atılarak uygulanır Pars dezenfektan tozu suyla temasa geçtiğinde yüksek ısı üretir ve serpildiği ortamdaki mikrop ve asalakları öldürerek dezenfeksiyon sağlamış olur. kuru zemine atılacak olursa suyla reaksiyon olmayacağı için ısı çıkmaz ve dezenfeksiyon işlemi gerçekleşmez.

 Pars  suyla temasa geçtiğinde yüksek ısı ürettiği için serpildiği ortamdaki mikrop ve asalakları öldürür ve dezenfeksiyon sağlanmış olur. Ahır içinde hayvan yokken ve uzun etkili
dezenfeksiyon yapılacaksa sönmemiş Pars ıslak zemine atılarak uygulanır. Çünkü, ahır yüzeyine toz olarak uygulandığında Pars hayvan varsa çıkan havadan, solunum
hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle suda seyreltilerek veya ıslak zemine uygulanması ve içeride hayvan yoksa yüksek düzey ve miktarda uygulanması tavsiye edilir. Çünkü Pars suyla temasa geçtiğinde yüksek ısı üretir ve serpildiği ortamdaki mikrop ve asalakları öldürerek dezenfeksiyon sağlamış olur. Eğer kuru zemine Pars atılacak olursa suyla
reaksiyon olmayacağı için ısı çıkmaz ve dezenfeksiyon işlemi gerçekleşmez.

1. Ahır içindeki dışkı ve kaba pisliklerin temizlenmesi
2. Ahır zeminin ıslatılması
3. Pars ın ahır zeminine serpilmesi
4. 10 dk sonra ahır içindeki kirecin ıslanıp ıslanmadığı kontrol edilir.
5. kuru yer varsa hortum yardımı ile kirecin üzerine incecik su püskürtülerek ıslatılır
Pars suyla temasa geçtiğinde yüksek ısı ürettiği için serpildiği ortamdaki mikrop ve asalakları öldürür ve dezenfeksiyon sağlanmış olur. Eğer zemine sönmüş toz kireç atılacak olursa bu etkisini gösteremez.
Pars ın antimikrobiyal activitesi ıslak çevrede hidroksil iyonları salması ile ilgilidir. Hidroksil iyonları birçok biyomolekülle reaksiyona girme özeliğinde olan oldukça yüksek okside edici serbest radikaldir
Pars alüminyum tozu,pars bakır tozu,Pars Çinko Tozu,Pars Grafit Tozu,Pars Kurşun Tozu,Pars demir tozu,pars kurşun oksit,pars kurşun oksit sülyen,pars kurşun oksit mürdesenk,pars fire assay flux,pars nitrik asit,pars hidroklorik asit,pars sülfürik asit,pars hidrazin hidrat,pars kaolin,pars sepiyolit,sunsep,sundiyo,sunmag,pars zeolit,pars 67 mangan dioksit,pars85 mangan dioksit,hadjin yılan kovucu,parsvet yara tozu,pars lime sülfür,nanotozlar,yemkat.com,sunshield kaolin,sunshield sıvı kaolin,pars silisyum karbür,silisyum karbür,dmr74 mangan dioksit,pars magnezyum sülfat,pars magnezyum sülfat anhidrat,pars magnezyum sülfat monohidrat,pars magnezyum oksit,pars bakır sülfat,pars demir sülfat monohidrat,pars kalay sökücü,pars nikel sökücü,süren vollastonit tozu,pars volfram tozu,pars molibden tozu,pars antimon oksit,pars potasyum hidroksit,pars potasyum silikat,kimyadeposu.com,claypacks.com,demsil silikajel,demsil kil paketi,demsil nem alıcı,nemal nem alıcı,pars sodyum metabisülfit,pars sodyum bisülfat,pars magnezyum nitrat,pars sodyum persülfat,pars kalsiyum sülfat,pars kalsiyum sülfat dihitrat,pars hayvan altlığı,pars sodyum lignosülfonat,pars maden tozları,pars metal tozları,pars yem katkıları,pars nanotozlar,pars çinko oksit,sunshield sıvı kaolen,süren titanyum tozu,pars bakır oksit,demsil silikajel,süren otocam çizik giderici,pars seryum oksit,süren ferro vanadyum tozu,pars spekülarit,süren bit-pire kovucu,süren bakır tozu,süren teknoloji,bakır tozu,

DMRSÜRENKİMYA LTD.ŞTİ

05523307100-05325466184

www.kimyadeposu.com

www.claypacks.com

www.nanotozlar.com

www.netyerim.net

www.kauçukdergisi.com

Diğer Haber

Adana merkezli organize suç örgütü operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli gerçekleştirilen "Kuyu-1" operasyonlarında elebaşılığını Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük'ün yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini, 51 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir