Anasayfa / Bilgi Bankası / Mali haklar genelgesi Maliye Bakanlığı tarafından yayınlandı

Mali haklar genelgesi Maliye Bakanlığı tarafından yayınlandı

Maliye bakanlığı, 2016 yılı Ocak ayında uygulanacak mali haklar genelgesini yayımladı

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 27998389-010-06-02- 82-
Konu : Mali ve sosyal haklar

GENELGE

 1. A) Toplu Sözleşmede Yer Alan Hükümler

Bilindiği üzere, 23/8/2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmede kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin olarak aşağıda belirtilen bazı hükümlere yer verilmiştir.

1- Toplu Sözleşmenin;

İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında, “Maliye Bakanlığı, 8 inci maddede öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirlenmiş olan katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını ve ücret tavanları ile 7 nci maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırlarını; anılan fıkralarda belirlenmiş olan artış oranı ile 8 inci madde uyarınca verilecek enflasyon farkını yansıtacak şekilde yeniden belirler ve duyurur. ” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, 1/1/2016-30/6/2016 döneminde geçerli olmak üzere;

 1. a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı(0,088817), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,390277), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısıise (0,028165) olarak belirlenmiştir.
 2. b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 4.861,63 TL’ye yükseltilmiştir.
 3. c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 4.334,03 TL’ye yükseltilmiştir.

ç) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 3/7/2015 tarihli ve 6235 sayılı Bakanlığımız Genelgesinin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %6,90 oranında artırılmıştır.

 1. d) Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, anılan Genelgenin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %6,90 oranında artırılmıştır.
 2. e) Çeşitli statülerde 2015 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılanlardan 2016 yılında da görevlerine devam etmeleri ilgili kamu idarelerince uygun görülenlerin, söz konusu Genelgenin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendiyle yükseltilmiş bulunan mevcut brüt sözleşme ücretleri %6,90 oranında artırılmıştır.
 3. f) 21/10/2011 tarihli ve 2011/T-20 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararma ekli (EK-I)’de gösterilen grupların 31/12/2015 tarihi itibarıylaen düşük ve en yüksek temel ücretleri ile bu gruplara göre temel ücreti belirlenen personelin anılan tarih itibarıyla geçerli olan temel ücretleri %6,90 oranında artırılmıştır.
 4. g) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışında kalan kamu iktisadi teşebbüsü ve bağlı ortaklıklarında (özelleştirme kapsam ve programında bulunanlar dahil) çalışan sözleşmeli personelin 31/12/2015 tarihi itibarıyla geçerli olan sözleşme ücretleri %6,90 oranında artırılmıştır. Ancak, bunların sözleşme ücreti tutarları, ilgili dönemde anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil emsali personelin toplam sözleşme ücreti tutarını geçmeyecektir.

ğ) 8/2/2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2 nci maddesinde yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırı 8.847,04 TL’ye yükseltilmiş ve 3 üncü maddesi kapsamındaki personelin mali ve sosyal hakları ise bu maddede yer alan usul ve esaslar dahilinde %6,90 oranında artırılmıştır.

2- Söz konusu Toplu Sözleşmede yer alan diğer bazı hükümlere ilişkin olarak 1/1/2016-31/12/2017 döneminde;

 1. a) 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi uyarınca yapılacak vekalet ücretiödemelerinde, anılan maddenin ikinci fıkrasının (b) bendindeki “10.000” gösterge rakamı yerine “15.000” gösterge rakamı esas alınacaktır.
 2. b) Ayın ve haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile parça başı ücret vermek suretiyle istihdam edilenler hariç olmak üzere657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasıhükmüne istinaden yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararları kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen geçici personele, “1.800” gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ek ödeme verilecektir. Ek ödemeden mevzuatta öngörülen kesintiler yapılacaktır.
 3. c) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesi uyarınca ödenmekte olan toplu sözleşme ikramiyesi,750 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar esas alınarak ödenecektir.

ç) 457 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek geçici madde, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen mülga ek geçici madde ve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamemle 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen ek geçici madde hükümleri uyarınca anılan ek geçici maddeler kapsamında belirtilen (sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar dahil) ve bu ek geçici maddeler ile 2/2/2005 tarihli ve 5289 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmamış olanlardan 15/1/2016 tarihinde görevde bulunanlar (aylıksız izinde bulunanlar dahil) ile bunlardan anılan tarihten önce emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylığı alanlara, mali haklarına bu tarihten itibaren yansıtılmak suretiyle ilave bir derece verilecektir.

 1. d) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvel kapsamında;
 • 1) Kamu İktisadi Teşebbüslerinde görev yapan başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürlerinin dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan,
 • 2) Sivil savunma uzmanı kadrosunda bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan,
 • 3) Şef kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 7 puan,
 • 4) 657 sayılı Kanunun geçici 41 inci maddesi uyarınca araştırmacı unvanlı memur kadrolarına atanmış olanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan,
 • 5) Mübaşir kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan,
 • 6) 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “(A) Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (i) bendinde yer alan uzman ve denetmenlerin dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan ve bunların yardımcılarına ise 7 puan,
 • 7) 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu kapsamında uzman hemşire ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun kapsamında uzman ebe unvanını ihraz edenlerin dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan,
 • 8) İtfaiye amiri, itfaiye çavuşu, itfaiye onbaşısı ve itfaiye eri ile zabıta amiri, zabıta komiseri, zabıta komiser yardımcısı ve zabıta memuru kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan,
 • 9) Orman muhafaza memuru kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan,
 • 10) Eğitim görevlisi kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlarına 15 puan,
 • 11) Murakıp kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlarına 7 puan,
 • 12) Vaiz kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlarına 10 puan,
 • 13) Turizm araştırmacılarından anılan Toplu Sözleşmenin Üçüncü Kısım Onbirinci Bölümünün 5 inci madde hükümlerinden yararlananlara dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 ve diğerlerine ise 20 puan,

ilave edilecektir.

 1. e) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre;
 • 1) Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapan grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar ve veteriner hekim pozisyonlarında bulunan sözleşmeli personelin yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 12 puan,
 • 2) Koruma ve güvenlik görevlisi kadro ve pozisyonlarında bulunanların yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 5 puan,
 • 3) İl nüfus ve vatandaşlık müdürü kadrolarında bulunanların yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan,
 • 4) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapan makinistlerin yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan,

ilave edilecektir.

 1. f) Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatlarında sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapan personel de 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 8 inci maddesi kapsamında verilen aile yardımı ödeneğinden aynı usul ve esaslar dahilinde yararlandırılacaktır.
 2. g) 4/4/2005 tarihli ve 2005/8681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Geliştirme Ödeneği ÖdenmesineDair Karar uyarınca geliştirme ödeneği ödemeleri sona erecek olanların bu ödemelerine 31/12/2017 tarihine kadar devam edilecektir.

3- Anılan Toplu Sözleşmede, 1/1/2016-31/12/2017 döneminde maktu olarak verilmesi öngörülen ilave ücretler, bu ücretlerden faydalanacak olan kamu görevlilerinin diğer mali haklarından bağımsız olarak ve toplu sözleşmede öngörülen tutarlar üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra ayrıca ödenecektir.

4- 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmede yer alan hükümlerden aynı şekilde 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmede de yer alanlar, 2015 yılında olduğu gibi aynı usul ve esaslar çerçevesinde uygulanmaya devam edilecektir.

 1. B) 2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümler

18/12/2015 tarihli ve 6654 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanununun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde, 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (K) işaretli cetvelin “II. Konferans Ücreti” ile “III. Fazla Çalışma Ücreti” bölümleri ile aynı cetvelin “IV. Diğer Ödemeler”bölümünün dördüncü, onaltıncı, onyedinci, onsekizinci ve yirminci fıkralarında yer alan tutarların 1/1/2016-31/3/2016 döneminde yüzde 6,8 oranında artırılarak uygulanması hükme bağlanmış bulunmaktadır.

Bu kapsamda, anılan dönemde 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (K) işaretli cetvelin;

1- “II. Konferans Ücreti” bölümünde her bir konferans için belirlenmiş olan 22,25 Türk Lirası 23,76 Türk Lirası olarak,

2- “III. Fazla Çalışma Ücreti” bölümünün “(A) Saat Başı Fazla Çalışma Ücreti” kısmının;

 • a) Birinci fıkrasında saat başı fazla çalışma ücreti olarak belirlenmiş olan 1,63 Türk Lirası 1,74 Türk Lirası olarak,
 • b) İkinci fıkrasının, (a), (b) ve (c) bentlerinde saat başı fazla çalışma ücreti olarak belirlenmiş olan 1,71 Türk Lirası 1,83 Türk Lirası olarak, (ç), (e) ve (g) bentlerinde saat başı fazla çalışma ücreti olarak belirlenmiş olan 1,63 Türk Lirası 1,74 Türk Lirası olarak, (d) ve (f) bentlerinde saat başı fazla çalışma ücreti olarak belirlenmiş olan 2,80 Türk Lirası 2,99 Türk Lirası olarak,
 • c) Üçüncü fıkrasında saat başı fazla çalışma ücreti olarak belirlenmiş olan 6,72 Türk Lirası 7,18 Türk Lirası olarak,

3- “III. Fazla Çalışma Ücreti” bölümünün “(B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti” kısmında aylık maktu fazla çalışma ücreti olarak belirlenmiş olan 217 Türk Lirası 231,76 Türk Lirası olarak, 233 Türk Lirası 248,84 Türk Lirası olarak, 258 Türk Lirası 275,54 Türk Lirası olarak, 291Türk Lirası 310,79 Türk Lirası olarak, 347 Türk Lirası 370,60 Türk Lirası olarak, 403 Türk Lirası 430,40 Türk Lirası olarak ve 536 Türk Lirası 572,45 Türk Lirası olarak,

4- “IV. Diğer Ödemeler” bölümünün;

 1. a) Dördüncü fıkrasında yer alan 1.410 Türk Lirası 1.505,88 Türk Lirası olarak,
 2. b) Onaltıncı fıkrasında yer alan 98 Türk Lirası 104,66 Türk Lirası olarak,
 3. c) Onyedinci fıkrasında yer alan 236 Türk Lirası 252,05 Türk Lirası olarak,

ç) Onsekizinci fıkrasında yer alan 112 Türk Lirası 119,62 Türk Lirası olarak,

ç) Yirminci fıkrasında yer alan 11,60 Türk Lirası 12,39 Türk Lirası olarak,

uygulanacaktır.

 1. C) Diğer Hususlar

1- 2016 yılında asgari geçim indiriminin hesaplanmasında esas alınacak brüt asgari ücret tutarı 1.647 TL’dir.

2- 1/1/2016 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 4.092,53 TL’dir.

3- 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca Bakanlığımızca ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutarı, 1/1/2016 tarihi itibarıyla 3.839,10 TL’dir.

4- Aylık ve ücretlerin hesaplanması, yukarıdaki maddelerde yer alan açıklamalar dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilecek olup, 1/1/2016-14/1/2016 tarihleri arasındaki fark tutarları ise hesaplanmalarını müteakiben ödenecektir.

Gereğini arz / rica ederim.

Maliye Bakanı
Naci AĞBAL

Diğer Haber

PLASTİK SANAYICILAR DERNEĞİNDE BAYRAK DEVİR TESLİMİ

PAGDER 39’uncu kongre Ülkemizin sivil toplum kuruluşlarından, Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) 39. Olağan Genel Kurulu …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir